Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, 01.03.2007

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 • 0. bod Otvorenie zasadnutia, program zasadnutia
 • 1. bod ZRUŠENÝ - VYPUSTENÝ Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2006
 • 3. bod Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier voľného času
 • 4. bod Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
 • 5. bod Informácia o potrebe delegovať zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do orgánov školskej samosprávy na území hlavného mesta SR Bratislavy
 • 5. bod DOPLNENÝ Návrh o memorande o spoločnom postupe pri...
 • 6. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21589/8
 • 7. bod Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Grösslingovej ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 • 8. bod Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9120/7 a parc. č. 9120/65, od spoločnosti METRO Bratislava, a. s., so sídlom v Bratislave a návrh na uzatvorenie budúcej zámennej zmluvy na pozemky v Bratislave, k. ú.
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5139/7, spoločnosti OLYMPIA, v. o. s., so sídlom v Bratislave
 • 10. bod Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/39, parc. č. 3110/41, parc. č. 3110/62 a parc. č. 3110/64, spoločnosti GRIF, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave
 • 12. bod Návrh na predaj a zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka FIRME POPPER CAPITAL - 1. časť
 • 12. bod Návrh na predaj a zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka - pokračovanie - diskusia 2. časť
 • 12. bod Návrh na predaj a zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka - pokračovanie - diskusia 3. časť
 • 13. bod Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 206/140, parc. č. 206/151, parc. č. 206/152, parc. č. 206/153 a parc. č. 206/154
 • 15. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1818/1 a parc. č. 1818/3
 • 16. bod ZRUŠENÝ - VYPUSTENÝ Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, spoločnosti DEVELOPMENT 1, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na odkúpenie bytov na Grosslingovej ul.
 • 17. bod Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok parc. č. 3499/3 za 1/2 pozemkov parc. č. 649/1, parc. č. 649/2 a parc. č. 649/6
 • 18. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2006 zo dňa 28. 9. 2006
 • 19. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2007 zo dňa 1. 2. 2007
 • 20. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 902 v bytovom dome na Sedlárskej 8 v Bratislave
 • 21. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome na Panskej 6 v Bratislave
 • 22. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Dvojkrížnej 2, 4, 6, vchod č. 4 a 6 v Bratislave
 • 23. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Sinokvetnej 25, Rezedovej 1, Slatinskej 22, 24, Rajčianskej 14, 16, 18, Baltskej 5, Pribišovej 8, Hrobákovej 1, Námestí Hraničiarov 6A, 6B, Jasovskej 2, 4 v Bratislave - dopredaj
 • 24. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 327 526,– Sk
 • 25. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 15 350,– Sk
 • 26. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 178 386,40 Sk
 • 27. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Herlianska 26; Herlianska 34; Haburská 18; Palkovičova 13; Mierová 6; Mierová 16, 18; Mierová 20; Hraničná 5; Mierová 30, 32; Mierová 42, 44; Mierová 56, 58; Budov
 • 28. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 754/2005 zo dňa 7. 7. 2005, č. 813/2005 zo dňa 22. 9. 2005, č. 814/2005 zo dňa 22. 9. 2005, č. 849/2005 zo dňa 27. 10. 2005
 • 29. bod BEZ ZÁZNAMU Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1048/2006 zo dňa 25. 5. 2006, č. 1109/2006 zo dňa 6. 7. 2006, č. 1173/2006 zo dňa 28. 9. 2006
 • 30. bod BEZ ZÁZNAMU Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 31. bod BEZ ZÁZNAMU Rôzne,
 • 32. bod BEZ ZÁZNAMU Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3