Piešťany MsZ 01.03.2007

3. zasadnutie MsZ Piešťany 1.3.2007

 • 1. bod Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného 2.2.2007
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok Trhoviska
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
 • 6. bod Návrh rozdelenia finančných prostriedkov na príspevky právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007 Štandardná a rutinná údržba budov
 • 8. bod Správa o financovaní originálnych kompetencií Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch
 • 9. bod Návrh na presun finančných prostriedkov za účelom nákupu plynovej panvice do Školskej jedálne pri Základnej škole na Holubyho ulici v Piešťanoch
 • 10. bod Voľba hlavného kontrolóra
 • 11. bod Určenie spôsobu spracovania a distribúcie materiálov na rokovanie MsR a MsZ pre poslancov a pre členov komisií MsZ - vo volebnom období 2006 až 2010
 • 13. bod Návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy medzi SMP, p.o. a Slovenským paralympijským výborom, o.z.
 • 14. bod Delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady, do rád škôl pri MŠ, ZŠ, ZUŠ,CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a do rád škôl pri stredných školách a Spojenej škole na území mesta Piešťany
 • 15. bod Návrh zadania Generelu zelene
 • 16. bod Informácia o priebehu konania vo veci investičného zámeru „Bytové domy - Hollého ulica“
 • 17 bod Návrh na vysporiadanie majetku medzi Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany, p.o.
 • 18. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Ul. Okružná, Piešťany pre Štefana Habartu a manželku Zuzanu Habartovú
 • 19. bod Návrh na prevod vlastníctva časti pozemku pre Ferdinanda Karu a Antóniu Karovú, návrh na zriadenie vecného bremena a uzavretie dodatku k nájomnej zmluve
 • 20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita BODONA, Piešťany pre Matúša Žitňanského
 • 21. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany v nehnutelnostiach k.ú. Piešťany lokalita Ul. Moyzesova, Teplická, Hviezdoslavova
 • 22. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti alebo dlhodobý prenájom nehnuteľnosti pre VINOPROJEKT, s.r.o. Bratislava
 • 23. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Jána Kupca a manž. Evu
 • 24. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre CENTRUM – trio, spol. s r.o.
 • 25. bod Projekt „Prevenciou predchádzať represii“ (Projekt Mestskej polície Piešťany)
 • 26. bod Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2006
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3