PIEŠŤANY, Otvorenie letnej sezóny 09.04.2009

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 12. 03. 2009
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /1/
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /2/
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /3/
 • 4. bod Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely v Piešťanoch
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o podnájme medzi Rodinným detským domovom, n. o. a Občianskym združením Rodinný detský domov Piešťany
 • 6. bod Návrh účasti Mesta Piešťany v Centrálnom krízovom fonde Trnavského samospr. kraja
 • 7. bod Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Piešťany (KRIS)
 • 8. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a vzdelávania
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
 • 13. bod Návrh na zmenu Štatútu udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu 2009
 • 15. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Vrbovská cesta v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika – v správe Obvodného úradu v Trnave
 • 16. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite ul. Studená v Piešťanoch v prospech Sky Group Slovakia, s.r.o.
 • 17. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Orviská cesta pre Petra Kopeckého
 • 18. bod Návrh na prevod spoluvlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Štefánikova ulica pre Ing. Oľgu Horičkovú a Ing. Máriu Dudinskú
 • 19. bod Návrh na nájom pozemku v lokalite ul. Javorová, Piešťany pre Ivana Baniča
 • 20. bod Návrh na nájom nehnuteľností v lokalite Teplická ulica pre PELOR, s.r.o,
 • 20. bod Pokračovanie
 • 21. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Winterova pre NOREN, s.r.o.,
 • 22. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Vážska ul. pre Ing. arch. Petra Chudého
 • 23. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Teplická pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3