Bratislava VÚC 20.09.2006

6. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

 • 00. bod - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 • 01. bod - Kontrola správnosti formulácie uznesení Zastupiteľstva BSK 28.6.2006 a 11.7.2006
 • 02. bod - Nástup náhradníka Dušana Figela za poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, zloženie sľubu poslanca a voľba poslanca za člena komisie
 • 02. bod - Pokračovanie
 • 03. bod - Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2006
 • 04. bod - Návrh na združenie finančných prostriedkov s Hlavným mestom SR Bratislavy na rozšírenie a opravu Račianskej ul. v Bratislave
 • 05. bod - Súčasný stav školstva Bratislavského samosprávneho kraja a návrh niektorých opatrení
 • 05. bod - Pokračovanie
 • 06. bod - Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, SNP 20, Modra v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 • 07. bod - Návrh nájomnej zmluvy s predkupným právom na nehnuteľnosti, k. ú. Záhorska Bystrica pre Ing. Imricha Béreša a Pavla Pavlíka
 • 08. bod - Návrh na predaj nehnuteľností, k. ú. Malinovo, bytov štvorbytovky, súp. č. 372, parc. č. 17/7, Denise Frankovej, Jánovi a Anne Trojakovým, Ľudovítovi Šandorovi a Augustínovi Bírovým, Alžbete Zemanovej, Anne Lipovej a Imrichovi a Ľudmile Hamarivý
 • 09. bod - Návrh na predaj pozemkov, k. ú. Malinovo, parc. č. 219/10 a parc. č. 219/2 vlastníkom bytov
 • 10. bod - Návrh na predaj nehnuteľnosti, k. ú. Vištuk, RD súp. č. 458, parc. č. 1024/35 a 1/10 podielu na hospodárskej budove súp. č. 474, parc. č. 1024/9, v správe Strednej
 • 11. bod - Návrh na predaj pozemku, k. ú. Rača, parc. č. 4784/145, v správe ZSŠ dopravnej v Bratislave, spoločnosti Real Business, s.r.o., Fedákova 4, 841 02 Bratislava
 • 12. bod - Rôzne a interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Bratislava 10
Košice 1
Trenčín 1
Trnava 7
Žilina 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Bratislava 10
Košice 1
Trenčín 1
Trnava 7
Žilina 1