9. zasadnutie MsZ Piešťany, 24.11.2006 24.11.2006

9. zasadnutie MsZ Piešťany

 • 01. bod - Otvorenie zasadnutia
 • 02. bod - Plnenie uznesení MsZ k 15.11.2006
 • 03. bod - Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 • 04. bod - Návrh na presun finančných prostriedkov za účelom nákupu varných kotlov do ŠJ pri ZŠ F. E. Scherera
 • 05. bod - Likvidácia neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany v správe ZŠ Mojmírova Piešťany
 • 06. bod - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru, uzavretej medzi Bytovým podnikom Piešťany s.r.o. a M.LINE s.r.o.
 • 07. bod - Návrh na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce právu prechodu pre Richarda Vereša s manž.
 • 08. bod - Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Vodárenská ul., Piešťany pre Jána Oravca a manž. Annu Oravcovú a návrh na zrušenie uznesenia MsZ
 • 09. bod - Návrh na vysporiadanie majetku medzi Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany p.o.
 • 10. bod - Návrh na prevod vlastníctva bytov v lokalite BODONA vo vlastníctve Mesta Piešťany do vlastníctva vyžrebovaných záujemcov – doplnenie a návrh na zrušenie uznesenia o prevode vlastníctva bytu
 • 11. bod - 1. časť - Návrh na ukončenie žrebovania bytov v lokalite BODONA Piešťany
 • 11. bod - 2. časť - Návrh na ukončenie žrebovania bytov v lokalite BODONA Piešťany
 • 12. bod - Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Informačné centrum mladých Piešťany n.o.
 • 13. bod - Návrh Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 3500505 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a UCM v Trnave
 • 14. bod - Návrh na obstaranie a spracovanie zmeny Územného plánu Mesta Piešťany - v súvislosti s výstavbou logistického centra
 • 15. bod - Mediálna propagácia Mesta Piešťany prostredníctvom regionálneho TV vysielania a internetu
 • 16. bod - Vyhodnotenie rozpočtu MKS v Piešťanoch k 30.9.2006
 • 17. bod - Návrh rozpočtu MKS v Piešťanoch na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2009
 • 18. bod - Plnenie rozpočtu Mestskej knižnice v Piešťanoch za 1.- 9. mesiac 2006
 • 19. bod - Návrh rozpočtu Mestskej knižnice na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2009
 • 20. bod - Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za 1.- 9. mesiac 2006
 • 21. bod - Návrh rozpočtu SMP na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2009
 • 22. bod - Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 1. - 9. mesiac roku 2006
 • 23. bod - 1.časť - Návrh rozpočtu na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2009
 • 23. bod - 2.časť - Návrh rozpočtu na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2009
 • 24. bod - Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2006 - presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami (MsÚ)
 • 25. bod - Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2006 - presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami (MsP)
 • 26. bod - Projekt Thermae Europae
 • 27. bod - Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany za roky 2005-2006
 • 28. bod - Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany na roky 2007-2013
 • 29. bod - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na 1.polrok 2007

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3