7. Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 13.12.2006 13.12.2006

7. Zasadnutie zastupiteľstva VÚC Trenčín

 • 1. bod Otvorenie zasadnutia - schválenie programu schôdze
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na 6. zasadnutí Zastupiteľstva TSK
 • 3. bod Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK
 • 4.a bod Dodatok č.1/2006 k zriaďovacej listine Správy ciest
 • 4.b bod Návrh na menovanie riaditeľa SC TSK
 • 5. bod Plán opráv ciest II. a III. triedy a rekonštrukcií mostov TSK dodávateľským spôsobom na rok 2007
 • 6. bod Návrh projektového zámeru kultúrnych zariadení TSK v rámci SOP Ľudské zdroje
 • 7.a bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009
 • 7.b bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009 - pokračovanie
 • 7.c bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu TSK - na roky 2007 - 2009
 • 8. bod Návrh koncepcie rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom kraji v rokoch 2007 - 2013
 • 9. bod Návrh koncepcie zdravotnej starostlivosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 10. bod Návrh koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskj pôsobnosti TSK na roky 2007 - 2013
 • 12. bod Návrh na vyradenie ŠJ pri SOU nábytkárskom Pravenec a zaradenie Výdajnej školskej kuchyne pri ŠJ pri ZSŠ hotelových služieb a obchodu Prievidza prevádzka SOU nábytkárske Pravenec do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
 • 13. bod Informatívna správa z
 • 14. bod Informatívna správa z Valného zhromaždenia Združenia európskych regiónov (ARE) - Palma de Malorca
 • 15. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ
 • 16. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január - jún 2007
 • 17. bod Návrh plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I.polrok 2007
 • 18. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb v Hornej Maríkovej

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Bratislava 10
Košice 1
Trenčín 1
Trnava 7
Žilina 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Bratislava 10
Košice 1
Trenčín 1
Trnava 7
Žilina 1