37. Zasadnutie MsZ Bratislava 26.10.2006 26.10.2006

37. Zasadnutie MsZ Bratislava

 • 05. bod Návrh zriaďovacích listín príspevk. organizácií mesta Bratislavy Marianum - Pohrebníctvo mesta, Mestské lesy v Bratislave a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
 • 06.a bod Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hl. meste SR Bratislavy na r. 2007 - 2010 - pokračovanie
 • 06. bod Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hl. meste SR Bratislavy na r. 2007 - 2010
 • 07. bod Stav šport. a rekreáčnych plôch
 • 08. bod Kúpa pozemku na rekonštrukciu ulíc
 • 09. bod Nadobudnutie majetku formou darovania
 • 10. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto so Slovenskou republikou - Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
 • 15.a bod Návrh na budúci prevod pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto - Predstaničné námestie, spoločnosti Transprojekt s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 15.b bod Návrh na budúci prevod pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto - Predstaničné námestie, spoločnosti Transprojekt s.r.o., so sídlom v Bratislave - pokračovanie
 • 24. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ Bratislava č.1083/2006
 • 25. bod Návrh na odpísanie pohľadávky v sume 323 421,60.- Sk
 • 26. bod Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 94 250.- Sk
 • 27. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ Bratislava a schválenie zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti KSP, s.r.o.
 • 31. bod Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytových domoch
 • 32. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Bratislave č. 516/2004 zo dňa 28.10.2004
 • 33. bod Návrh na zmenu uznesení č. 322/2004 a 754/2005
 • 34. bod Návrh na zmenu uznesení č. 847,848,849/2005 a 943/2006
 • 35. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 987/2006
 • 36. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemkov v obytných domoch
 • 37.a bod Rôzne
 • 37.b bod Rôzne
 • 38. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8