Zasadnutie Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VÚC

 

Program zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 24. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK

   
 

3. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 25. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK

   
 

4. bod Zámena nehnuteľností medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Vrbové

   
 

5. bod Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava v k. ú. Trnava

   
 

6. bod Návrh na prevzatie majetku pod správu Úradu TTSK

   
 

7. a 8. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologické

   
 

9. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech v rámci

   
 

10. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v mo

   
 

11. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhra

   
 

12. bod Návrh na schválenie financovania projektu Partnerstvo strojárov bez hraníc Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

   
 

13. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava - Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel v rámci programu Interreg V-A Slovenská

   
 

14. bod Návrh na schválenie financovania projektu Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko – českom pomedzí v rámci progra

   
 

15. bod Návrh zástupcu Trnavského samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Senica

   
 

16a. bod Informácia o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe – hotel Branč v Senici

   
 

17. bod Rôzne

   
 

17. bod Rôzne (pokračovanie)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics