Trnava VUC
 

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VUC

 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2016 – marec 2017

   
 

3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 40/2016 o zrušení Školskej jedálne, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda ako súčasť Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda - Dunas

   
 

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 41/2016 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom r

   
 

5. bod Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkmi v k.ú. Sap

   
 

6. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 301/2016/18 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 20.7.2016 (upresnenie na základe aktuálneho skutkového stavu)

   
 

7. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

   
 

8. bod Dodatok č. 2 k smernici riadenia Úradu TTSK č. 10/2007 – Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Návrh na schválenie dohody Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního

   
 

10. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

   
 

11. bod Informácie

   
 

12. bod Dohoda o partnerstve medzi regiónom Kréta a TTSK

   
 

13. bod Návrh memoranda o spolupráci medzi Leningradskou oblasťou a TTSK

   
 

14. bod Rôzne + Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics