NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VUC

 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 15. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja

   
 

3. bod Vyhodnotenie 23. kola obchodnej verejnej sútaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK

   
 

4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 24. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK

   
 

5. bod Návrh na kúpu nehnuteľností v k.ú. Okoč do vlastníctva TTSK za účelom realizácie projektu Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec

   
 

6. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Trstínskej ceste v Trnave

   
 

7. bod Prevod stavebného objektu SO 101 Križovatka cesty II/504 – obslužná komunikácia“  v  k.ú. Biely Kostol a k.ú. Trnava

   
 

8. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1473/3 s výmerou 15 m2 v k.ú. Veľké Úľany

   
 

9. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 5429/5 s výmerou 138 m2 v k.ú. Veľké Úľany

   
 

10. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 508/2008/23 zo dňa 10.12.2008 v znení uznesení č. 654/2009/28 zo dňa 2.9.2009 a č. 715/2013/24 zo dňa 4.9.2013 – Prevod komunikácie a pozemkov v k.ú. Holíč do vlastníctva TTSK

   
 

11. bod Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta

   
 

12. bod Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 13/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)

   
 

13. bod Návrh na stanovenie výšky odmeny podpredsedom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 09/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)

   
 

14. bod Návrh na zmenu zriadovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej, Koniarekova 17, Trnava 918 50

   
 

15. až 19. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2016 PODPORA: kultúra, mládež, sociálne, zdravie, šport

   
 

20. bod Návrh na  zrušenie  uznesenia  Zastupiteľstva, týkajúci sa mimoriadneho  vkladu  Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce  Rába –  Dunaj –  Váh  pre  potreby Strešného projektu  –  Fond  malých  projektov  v  rámci  Programu Interreg V-A Slovenská

   
 

21. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020

   
 

22. bod Informácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 a Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského kraja 2014 – 2020

   
 

23. bod Udelenie pokynu pre správcu konkurznej podstaty

   
 

24. bod Návrh na spolufinancovanie

   
 

25. bod Informácie

   
 

26. a 27. bod Rôzne, Interpelácie poslancov

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics