Zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VUC

 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1: kultúra, mládež, sociálna oblasť, zdravie

   
 

3. bod Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018

   
 

4. bod Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 2391 o výmere 215 m2 v k. ú. Trnava, vlastníkom bytov v bytovom dome – 5 b. j. na Komenského ul. v Trnave

   
 

5. bod Návrh na predaj bytového domu na pozemku parc. č. 232/20 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o., Veľké Dvorníky

   
 

6. bod Návrh na predaj rodinného domu s. č. 219 s pozemkami o výmere 290 m2 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu Milanovi Prevužňákovi

   
 

7. bod Predaj pozemku parc. č. 963/2 zast.pl. o výmere 208 m2 v k.ú. Jelka do vlastníctva T-Zone, s.r.o.

   
 

8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 183/2015/10 zo dňa 22.4.2015 v bode 1 písm. b) – zmena názvu spoločnosti, ktorá vypracovala znalecký posudok

   
 

9. bod Mimoriadny vklad Trnavského samosprávneho kraja Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pre potreby Strešného projektu – Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020

   
 

10. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2016

   
 

11. bod Informácie:

   
 

12. a 13. bod Rôzne, interpelácie, záver

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics