NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VUC

 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1: kultúra, mládež, sociálna oblasť, zdravie

   
 

3. bod Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018

   
 

4. bod Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 2391 o výmere 215 m2 v k. ú. Trnava, vlastníkom bytov v bytovom dome – 5 b. j. na Komenského ul. v Trnave

   
 

5. bod Návrh na predaj bytového domu na pozemku parc. č. 232/20 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o., Veľké Dvorníky

   
 

6. bod Návrh na predaj rodinného domu s. č. 219 s pozemkami o výmere 290 m2 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu Milanovi Prevužňákovi

   
 

7. bod Predaj pozemku parc. č. 963/2 zast.pl. o výmere 208 m2 v k.ú. Jelka do vlastníctva T-Zone, s.r.o.

   
 

8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 183/2015/10 zo dňa 22.4.2015 v bode 1 písm. b) – zmena názvu spoločnosti, ktorá vypracovala znalecký posudok

   
 

9. bod Mimoriadny vklad Trnavského samosprávneho kraja Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pre potreby Strešného projektu – Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020

   
 

10. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2016

   
 

11. bod Informácie:

   
 

12. a 13. bod Rôzne, interpelácie, záver

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics