Zasadnutie zastupiteľstva Mestskejčasti BA - Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i :

Staré Mesto MsZ

 

Otvorenie, program (pokračovanie mimoriadneho MsZ)

   
 

1. bod Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (pokračovanie mimoriadneho MsZ)

   
 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

1a. bod Stanovisko MsZ BA Staré Mesto k VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

   
 

2. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015

   
 

2. bod Pokračovanie

   
 

3. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 – oblasť kultúry

   
 

4. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 – sociálna oblasť

   
 

5. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 – oblasť školstva

   
 

6. bod Informácia o priebehu rokovaní Mestskej časti SM so spoločnosťami Bratislavská teplárenská a Termming, a.s.

   
 

6. bod Pokračovanie 1

   
 

6. bod Pokračovanie 2

   
 

6. bod Pokračovanie 3

   
 

7. bod Návrh dodatku č.1 Rokovacieho poriadku MČ Staré Mesto

   
 

7. bod Pokračovanie

   
 

8. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade nájmu nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 29 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 1738/14 na ulici Medzierka ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2015 o predaji pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A

   
 

12a. bod Informácia o uplatňovaní Pravidiel zverejňovanie informácií o starostlivosti o verejné priestranstvá

   
 

12. bod Informácia o ďalšom postupe mestskej časti pri zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015

   
 

12. bod Pokračovanie 1

   
 

12. bod Pokračovanie 2

   
 

12. bod Pokračovanie 3

   
 

13. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2015/2016

   
 

14. bod Správa o plnení uznesení MsZ MČ Staré Mesto k 30.6.2015

   
 

15. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 27. októbru 2015

   
 

15a. bod Návrh na zrušenie Neziskovej org. Maják nádeje a jej likvidácia

   
 

16. bod Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2015

   
 

17. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca

   
 

18. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

   
 

19. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave

   
 

20. bod Rôzne

   
 

21. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré

   
 

22. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics