NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva Mestskejčasti BA - Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i :

Staré Mesto MsZ

 

Otvorenie, program (pokračovanie mimoriadneho MsZ)

   
 

1. bod Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (pokračovanie mimoriadneho MsZ)

   
 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku č......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

1a. bod Stanovisko MsZ BA Staré Mesto k VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

   
 

2. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015

   
 

2. bod Pokračovanie

   
 

3. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 – oblasť kultúry

   
 

4. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 – sociálna oblasť

   
 

5. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 – oblasť školstva

   
 

6. bod Informácia o priebehu rokovaní Mestskej časti SM so spoločnosťami Bratislavská teplárenská a Termming, a.s.

   
 

6. bod Pokračovanie 1

   
 

6. bod Pokračovanie 2

   
 

6. bod Pokračovanie 3

   
 

7. bod Návrh dodatku č.1 Rokovacieho poriadku MČ Staré Mesto

   
 

7. bod Pokračovanie

   
 

8. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade nájmu nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 29 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 1738/14 na ulici Medzierka ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2015 o predaji pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A

   
 

12a. bod Informácia o uplatňovaní Pravidiel zverejňovanie informácií o starostlivosti o verejné priestranstvá

   
 

12. bod Informácia o ďalšom postupe mestskej časti pri zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015

   
 

12. bod Pokračovanie 1

   
 

12. bod Pokračovanie 2

   
 

12. bod Pokračovanie 3

   
 

13. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2015/2016

   
 

14. bod Správa o plnení uznesení MsZ MČ Staré Mesto k 30.6.2015

   
 

15. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 27. októbru 2015

   
 

15a. bod Návrh na zrušenie Neziskovej org. Maják nádeje a jej likvidácia

   
 

16. bod Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2015

   
 

17. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca

   
 

18. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

   
 

19. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave

   
 

20. bod Rôzne

   
 

21. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré

   
 

22. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics