NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i :

Staré Mesto MsZ

 

1. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č...../2015 z ....2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej

   
 

2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2015

   
 

3. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015

   
 

3a. bod Informácia k Vianočným trhom

   
 

3a. bod Pokračovanie 1

   
 

3a. bod Pokračovanie 2

   
 

3a. bod Pokračovanie 3

   
 

3a. bod Pokračovanie 4

   
 

4. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 – oblasť životného prostredia

   
 

5. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 – sociálna oblasť

   
 

6. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

7. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmov nebytových priestorov pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípady hodné osobitného zreteľa

   
 

8. bod Návrh na predĺženie doby nájmu a úpravu výšky nájomného v prípade prenájmu nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

9. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pisztoryho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na nájom časti pozemku registra E parc. č. 10226 vo dvore pri Krížnej č. 22 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

11. bod Návrh na nájom časti pozemku registra E parc. č. 10235 vo dvore pri Krížnej č. 28 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

12. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

   
 

13. bod Návrh na vyjadrenie súhlasu s predajom pozemkov parc. č. 4755/2 a 4757/48 na Lovinského ulici zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou

   
 

14. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto

   
 

15. bod Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto voči spoločnosti ARTSECO, s.r.o.

   
 

16. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

17. bod Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Staromestská a.s.

   
 

17. bod Pokračovanie

   
 

18. bod Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

19. bod Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014

   
 

20. bod Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014

   
 

21. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. augusta 2015

   
 

22. bod Informácia o príprave Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 - 2019

   
 

23. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca

   
 

23a. bod Riešenie nájomníkov v Pisztoryho paláci počas rekonštrukcie

   
 

24. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

   
 

25. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom Náš markt na Poštovej ulici v Bratislave

   
 

25a. bod Zámer vstúpiť do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

   
 

25a. bod Pokračovanie 1

   
 

25a. bod Pokračovanie 2

   
 

26. bod Rôzne

   
 

26. bod Pokračovanie

   
 

27. a 28. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov + Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

Odovzdanie ocenenia Milanovi Kňažkovi

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics