NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i :

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ

   
 

2. bod Pokračovanie 1

   
 

2. bod Pokračovanie 2

   
 

3. bod Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ-tva za I. polrok 2015

   
 

4. bod Správa z kontroly plnenia Mandátnej zmluvy č. 48/2011 v súvislosti s vymáhaním daňových pohľadávok a miestneho poplatku za KO a DSO za rok 2014

   
 

5. bod Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta pri zabezpečovaní pohrebno-cintorínskych služieb za rok 2014

   
 

6. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky

   
 

6. bod Pokračovanie 1

   
 

6. bod Pokračovanie 2

   
 

6. bod Pokračovanie 3

   
 

6b. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky

   
 

7a. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časť parcely registra E číslo 907/2 v k. ú. Malacky, v prospech Ing. Romana Kuklovského, Malacky

   
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti parcely registra C číslo 851/2 v k. ú. Malacky, v prospech Ľuboš Jankových, Malacky

   
 

8. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii MŠ Kollárova a príspevkovej organizácii AD HOC

   
 

9. bod Návrh zmeny rozpočtu MsCSS Malacky na rok 2015

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Čerpanie rozpočtu

   
 

12. bod Ústna informácia o rekonštrukcii mosta

   
 

12. bodPokračovanie 1

   
 

12. bodPokračovanie 2

   
 

12. bodPokračovanie 3

   
 

12. bodPokračovanie 4

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics