Malacky MsZ
 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i :

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ

   
 

2. bod Pokračovanie 1

   
 

2. bod Pokračovanie 2

   
 

3. bod Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ-tva za I. polrok 2015

   
 

4. bod Správa z kontroly plnenia Mandátnej zmluvy č. 48/2011 v súvislosti s vymáhaním daňových pohľadávok a miestneho poplatku za KO a DSO za rok 2014

   
 

5. bod Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta pri zabezpečovaní pohrebno-cintorínskych služieb za rok 2014

   
 

6. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky

   
 

6. bod Pokračovanie 1

   
 

6. bod Pokračovanie 2

   
 

6. bod Pokračovanie 3

   
 

6b. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky

   
 

7a. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časť parcely registra E číslo 907/2 v k. ú. Malacky, v prospech Ing. Romana Kuklovského, Malacky

   
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti parcely registra C číslo 851/2 v k. ú. Malacky, v prospech Ľuboš Jankových, Malacky

   
 

8. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii MŠ Kollárova a príspevkovej organizácii AD HOC

   
 

9. bod Návrh zmeny rozpočtu MsCSS Malacky na rok 2015

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Čerpanie rozpočtu

   
 

12. bod Ústna informácia o rekonštrukcii mosta

   
 

12. bodPokračovanie 1

   
 

12. bodPokračovanie 2

   
 

12. bodPokračovanie 3

   
 

12. bodPokračovanie 4

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics