NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie MsZ Brezno


Časti záznamu vo FLASH-i :

Brezno MsZ

 

1 - 3. bod Otvorenie zasadnutia

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2015

   
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta,

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení VZN–01/2014

   
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Požiarny poriadok mesta Brezna

   
 

9. bod Návrh Zásad postupu, podávania, prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezna, číslo P-14/2015

   
 

10. bod Majetkové záležitosti

   
 

10. bod Pokračovanie

   
 

11. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2015

   
 

12. bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2015

   
 

13. bod Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2015

   
 

14. bod Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna

   
 

15. bod Návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v Dozornej rade neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n. o.

   
 

15. bod Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

   
 

16. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

   
 

17. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics