NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i :

Bratislava MsZ

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015

   
 

1a. bod Ústna informácia primátora o zvýšení cestovného v MHD, o kolapse dynamickej dopravy v Bratislave, o zvyšovaní dane z nehnuteľností, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky, o dohodách s majiteľmi reklamných zariadení vonkajšej reklamy a o pl

   
 

1aa. bod Ústna informácia o parkovacej politike

   
 

1aa. bod Pokračovanie

   
 

1ab. bod Zvýšenie daní

   
 

1ab. bod Pokračovanie

   
 

1ad. bod Informácia o opravách ciest

   
 

1ad. bod Informácia o opravách ciest

   
 

1ae + 1af. bod Informácia o vonkajšej reklame + zmena stanov v obch. spoločnostiach

   
 

1b. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

1c. bod Návrh na preverenie statických posudkov

   
 

2. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

3. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

4. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

5. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - stiahnutý z rokovania

   
 

5a. bod Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území Bratislavy

   
 

6. bod Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípad

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

   
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpen

   
 

10. bod Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326

   
 

10a. bod Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov - rokovanie prerušené

   
 

10a. bod Pokračovanie 1

   
 

10a Pokračovanie 2

   
 

12. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

   
 

Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics