Zasadnutie zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i :

Bratislava MsZ

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015

   
 

1a. bod Ústna informácia primátora o zvýšení cestovného v MHD, o kolapse dynamickej dopravy v Bratislave, o zvyšovaní dane z nehnuteľností, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky, o dohodách s majiteľmi reklamných zariadení vonkajšej reklamy a o pl

   
 

1aa. bod Ústna informácia o parkovacej politike

   
 

1aa. bod Pokračovanie

   
 

1ab. bod Zvýšenie daní

   
 

1ab. bod Pokračovanie

   
 

1ad. bod Informácia o opravách ciest

   
 

1ad. bod Informácia o opravách ciest

   
 

1ae + 1af. bod Informácia o vonkajšej reklame + zmena stanov v obch. spoločnostiach

   
 

1b. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

1c. bod Návrh na preverenie statických posudkov

   
 

2. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

3. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

4. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

5. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - stiahnutý z rokovania

   
 

5a. bod Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území Bratislavy

   
 

6. bod Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípad

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

   
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpen

   
 

10. bod Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326

   
 

10a. bod Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov - rokovanie prerušené

   
 

10a. bod Pokračovanie 1

   
 

10a Pokračovanie 2

   
 

12. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

   
 

Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics