NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i :

Bratislava MsZ

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015

   
 

2. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

   
 

3. bod Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

   
 

3. bod Pokračovanie 1

   
 

3. bod Pokračovanie 2

   
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

   
 

5. bod Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii c

   
 

5. bod Pokračovanie 1

   
 

5. bod Pokračovanie 2

   
 

5. bod Pokračovanie 3

   
 

5. bod Pokračovanie 4

   
 

5. bod Pokračovanie 5

   
 

5. bod Pokračovanie 6

   
 

5. bod Pokračovanie 7

   
 

5. bod Pokračovanie 8

   
 

6. a 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča

   
 

9. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

   
 

10. až 12. bod Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi 11. bod Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú.

   
 

13. až 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, p.č. 21725/1, o.z.

   
 

17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o. so sídlom v Bratislave

   
 

18. až 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena 19. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Vrakuňa

   
 

21. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

22. až 24a. bod Protest prokurátora, 23. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej

   
 

25. bod Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov

   
 

26. bod Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

   
 

27. a 28. bod Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave, 28. bod Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

29. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

   
 

30. bod Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

   
 

31. bod Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015

   
 

32. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

   
 

35. bod Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu - rokovanie o 12:00 h

   
 

34., 36. a 37. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, 36. Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave, 37. bod Návrh dohody o cezhraničnej spo

   
 

38. bod Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

   
 

38a. bod Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava – Petržalka uzatvorenej Mestskou časťou Bratislava – Petržalka dňa 24. 6. 2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

   
 

38a. bod Pokračovanie

   
 

Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics