NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


Časti záznamu vo FLASH-i :

Banská Bystrica MsZ

 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

   
 

4. bod Pokračovanie 1

   
 

4. bod Pokračovanie 2

   
 

4. bod Pokračovanie 3

   
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN

   
 

5. bod Pokračovanie

   
 

6. bod Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023

   
 

7. bod Návrh na zlúčenie obchodných spoločností MBB a.s. a BPM s.r.o.

   
 

8. bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta do Predstavenstva MBB a.s.

   
 

9. bod Návrh na zlúčenie príspevkovej organizácie SŠaTZ a príspevkovej organizácie ZAaRES

   
 

10. bod Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

   
 

11. bod Návrh Dodatku č. 1 ku Koncesným zmluvám č. 822/2014/PS-SUR a č. 823/2014/PS-SUR zo dňa 16.6.2014

   
 

12. bod Návrh na predaj obchodného podielu Mesta v obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.

   
 

13. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2015

   
 

14. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

   
 

15. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2014

   
 

16. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica

   
 

17. bod Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

   
 

18. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2015 - Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

   
 

19. bod Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov

   
 

20. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 a č. 7/2015 - kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 vo vybratých subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

   
 

21. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2015

   
 

22. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. 6. 2015 do

   
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. júna 2015

   
 

24. bod Interpelácie poslancov

   
 

25. bod Diskusia

   
 

25. bod Diskusia (pokračovanie)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics