Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


Časti záznamu vo FLASH-i :

Banská Bystrica MsZ

 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

   
 

4. bod Pokračovanie 1

   
 

4. bod Pokračovanie 2

   
 

4. bod Pokračovanie 3

   
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN

   
 

5. bod Pokračovanie

   
 

6. bod Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023

   
 

7. bod Návrh na zlúčenie obchodných spoločností MBB a.s. a BPM s.r.o.

   
 

8. bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta do Predstavenstva MBB a.s.

   
 

9. bod Návrh na zlúčenie príspevkovej organizácie SŠaTZ a príspevkovej organizácie ZAaRES

   
 

10. bod Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

   
 

11. bod Návrh Dodatku č. 1 ku Koncesným zmluvám č. 822/2014/PS-SUR a č. 823/2014/PS-SUR zo dňa 16.6.2014

   
 

12. bod Návrh na predaj obchodného podielu Mesta v obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.

   
 

13. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2015

   
 

14. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

   
 

15. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2014

   
 

16. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica

   
 

17. bod Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

   
 

18. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2015 - Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

   
 

19. bod Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov

   
 

20. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 a č. 7/2015 - kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 vo vybratých subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

   
 

21. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2015

   
 

22. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. 6. 2015 do

   
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. júna 2015

   
 

24. bod Interpelácie poslancov

   
 

25. bod Diskusia

   
 

25. bod Diskusia (pokračovanie)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics