NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva Miestnej časti BA - Nové Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i :

BA Nové Mesto MsZ

 

1. až 4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia

   
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

   
 

6. bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

   
 

6. bod Pokračovanie

   
 

7. bod Návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

   
 

8. bod Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015

   
 

9. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54

   
 

10. bod Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, mládeže a voľného času MÚ B-NM – referát kultúry a športu, schválených MZ MČ B-NM dňa 11.06.2013

   
 

11. bod Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM – referát vnútornej správy, schválených MZ MČ B-NM dňa 15.10.2013

   
 

12. bod Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM – Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

   
 

13. bod Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Cádrova (kontrola z roku 2013) a rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Riazanská (kontrola z roku 2014)

   
 

14. bod Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

   
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/199

   
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne

   
 

17. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani z nehnuteľnosti

   
 

17. bod Pokračovanie 1

   
 

17. bod Pokračovanie 2

   
 

18. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

19. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

   
 

20. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14.12.2004

   
 

21. bod Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015

   
 

22. bod Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom zhodnotení objektov

   
 

23. bod Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o technickom zhodnotení objektov

   
 

24. bod Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jeséniova v Bratislave

   
 

25. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku detské ihrisko Rozvodná do správy EKO-podniku VPS

   
 

26. bod Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra C KN parc. č.12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb

   
 

27. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra C KN, v k.ú. Vinohrady: , parc. č. 5934/2,3,4,5,6,7

   
 

28. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra E UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej

   
 

29. bod Návrh na predaj pozemkov registra C KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geom

   
 

29. bod Pokračovanie

   
 

30. bod Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mest

   
 

31. bod Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298m2 od Istrochem Reality, a.s.

   
 

32. bod Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra C KN parc. č.11276/20 a parc. č.11448/2, katastrálne územ

   
 

34. bod Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 7082,06 € spolu s prísl. U dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 831 04 Bratislava

   
 

35. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra C KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816

   
 

35. bod Pokračovanie 1

   
 

35. bod Pokračovanie 2

   
 

36. bod Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec - september 2015

   
 

37. bod Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016

   
 

38. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

   
 

39. bod Rôzne 1

   
 

39. bod Rôzne 2

   
 

40. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics