Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


Časti záznamu vo FLASH-i :

B. Bystrica MsZ

 

1. až 3. bod Program zasadnutia

   
 

4. bod Zánik poslaneckého mandátu a vzhlásenie náhradníka za poslanca

   
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

   
 

6. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

   
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

   
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …... o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

   
 

9. bod Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Mesta Banská Bystrica

   
 

10. bod Návrh Štatútu Výborov v mestských častiach a občianskych rád v meste Banská Bystrica

   
 

10. bod Pokračovanie

   
 

11. bod Návrh na prevod akcií BPM s.r.o. v MBB a.s. do vlastníctva Mesta Banská Bystrica

   
 

12. bod Návrh na prevod akcií BMP

   
 

13. bod Slovo pre verejnost

   
 

14. bod Monitoring a vyhodnotenie realizácie koncepcie rozvoja školstva v BB

   
 

15. bod Návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta B. bystrica

   
 

16. bod Štatút participatívneho rozpočtu

   
 

17. bod Info-správa o príležitosti kreatívneho rozvoja mesta

   
 

18. bod Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva

   
 

18. bod Pokračovanie

   
 

19. bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona

   
 

20. bod Správa hl. kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly

   
 

21. a 22. bod Správa hl. kontrolóra

   
 

23. bod Kontrola vybavovania sťažností

   
 

24. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov

   
 

25. bod Interpelácie

   
 

26. bod Diskusia

   
 

26. bod Diskusia pokračovanie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics