Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i :

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPÚ2/2015

   
 

3. bod Návrh na schválenie zástupcu mesta vo funkcii konateľa obchodnej spoločnosti

   
 

4. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Malacky č. 1/2003

   
 

5a. bod Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2014 – 2020 – Z47/2015

   
 

5b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu

   
 

5c. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky

   
 

5d. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine p.o.m. MCK Malacky a Dodatku č. 1 k Stanovám p.o.m. MCK Malacky

   
 

6a až e. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti parciel registra C číslo 878/2, 878/3 v k. ú. Malacky, v prospech manželov Jozef Jurčák

   
 

6f. bod Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond, Bratislava, v prospech mesta Malacky, v k.ú. Malacky – Z57/2015

   
 

6g. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti parcely registra „C“ číslo 3630/1 uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.

   
 

6h. bod Návrh na odplatný prenájom časti pozemku parcela registra C číslo 3630/1 v prospech Michal Ištván Kostolište 127 – Z59/2015

   
 

6i. bod Návrh na zúženie rozsahu nájmu na pozemky prenajímateľa Eurovalley, a.s. o parc.č. 5613/127 – Z60/2015

   
 

6j. bod Návrh na odplatný prenájom nehnuteľností častí parciel registra C číslo 4736, 4737 v prospech Peter Feranec, Cesta mládeže 2903, Malacky – Z61/2015

   
 

6k. bod Návrh na odplatný prevod parcely č. 2873/27 v prospech mesta Malacky – Z83/2015

   
 

6l. bod Zámer vysporiadania pozemkov zastavaných chatami v k.ú. Plavecký Štvrtok – lokalita Vampíl – Z62/2015

   
 

7. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2014 – Z63/2015

   
 

8. bod Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2014 – Z64/2015

   
 

9. bod Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Malacky za rok 2014

   
 

10. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.4.2015 a návrh zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2015 – Z74/2015

   
 

11. bod Návrh zmeny rozpočtu MCK Malacky na rok 2015 – Z75/2015

   
 

12. bod Návrh zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2015 – Z76/2015

   
 

13. bod Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2015 – Z77/2015

   
 

15a. bod Info o stave pripojenosti nehnuteľností k 30.5.2015 na novovybudovanú kanalizáciu v rámci projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z79/2015

   
 

15c. bod Info o zmene organizačného poriadku MsÚ Malacky – Z81/2015

   
 

16. a 17. bod Rôzne + Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
30.06.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS

Kategórie videií:
 
Web Statistics