Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Časti :

Bratislava MsZ

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu

    
 

2a. bod Riešenie výstavby podzemných garáží na severnej terase BA hradu

    
 

2a. bod Pokračovanie

    
 

2. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015

    
 

3. bod Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu

    
 

4. bod Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa

    
 

5. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

    
 

5. bod Pokračovanie 1

    
 

5. bod Pokračovanie 2

    
 

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

    
 

6. bod Pokračovanie

    
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

    
 

8. bod Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fy

    
 

8. bod Pokračovanie 1

    
 

8. bod Pokračovanie 2

    
 

8. bod Pokračovanie 3

    
 

8. bod Pokračovanie 4

    
 

8. bod Pokračovanie 5

    
 

9. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

    
 

10. bod Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

    
 

10. bod Pokračovanie

    
 

11. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014

    
 

10a. bod Návrh na vypracovanie priorít

    
 

12. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

    
 

12a. bod Informácie o výstavbe nosného systému MHD

    
 

13a. bod Návrh pripojenia Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet

    
 

Slovo pre verejnosť 1

    
 

Slovo pre verejnosť 2

    
 

13. bod Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov

    
 

13. bod Pokračovanie

    
 

14. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

    
 

14. bod Pokračovanie 1

    
 

14. bod Pokračovanie 2

    
 

15. bod Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

    
 

16. bod Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

    
 

17. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

    
 

18. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

    
 

19. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovsk

    
 

20. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží

    
 

20a. bod Stanovisko k výstavbe nemocnice

    
 

20a. bod Pokračovanie

    
 

21. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

    
 

22. bod Interpelácie

    
 

23. bod Rôzne 1

    
 

23. bod Rôzne 2

    
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.02.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy

 
02.03.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Zvolen, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Zvolen

 
19.03.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany


 
24.03.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

 
26.03.2015 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ, (WMV)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
31.03.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ (WMV)

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
 
Web Statistics