Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Časti :

BRATISLAVA MsZ

 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

    
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 2015

    
 

4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave

    
 

5. bod Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

    
 

6a. bod Návrh na voľbu členov komisií MsZ

    
 

6b. bod Doplnenie člena do Mestskej Rady

    
 

6c. bod Koordinácia aktivít Bratislavy v spojitosti s predsedníctvom Bratislavy EU

    
 

6c. bod Pokračovanie

    
 

7. bod Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

    
 

8. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

    
 

8. bod Pokračovanie

    
 

9. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2014

    
 

9. bod Pokračovanie

    
 

10. bod Návrh dodatku č. 9 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

    
 

10. bod Pokračovanie

    
 

11. bod Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014

    
 

11. a 12. bod Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

    
 

13. a 14. bod Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

    
 

15. bod Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

    
 

Rpzprava k stiahnutému bodu rokovania - Rozpočtu mesta na rok 2015

    
 

16. bod Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavy

    
 

16. bod Pokračovanie

    
 

17. bod Informácia o výstavbe novej nemocnice v Bratislave

    
 

18. bod Aktuálny stav výstavby podzemných garáži a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu

    
 

18. bod Pokračovanie

    
 

9a. bod Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

    
 

9a. bod Pokračovanie 1

    
 

9a. bod Pokračovanie 2

    
 

9a. bod Pokračovanie 3

    
 

9a. bod Pokračovanie 4

    
 

9a. bod Pokračovanie 5

    
 

Slovo pre verejnosť 1

    
 

Slovo pre verejnosť 2

    
 

Slovo pre verejnosť 3

    
 

9a. bod Pokračovanie 4

    
 

9a. bod Pokračovanie 5

    
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
30.03.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Zvolen, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Zvolen

 
31.03.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ (WMV)

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto
31.03.2015 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ, (WMV player)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
10.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BRATISLAVA MsZ

Zasadnutie MsZ Bratislavy

 
28.04.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda, MsZ- orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 
30.04.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ (windows player)

Zasadnutie MsZ Piešťany

Kategórie videií:
 
Web Statistics